НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
НАКАЗ
12.12.2019 № 226-19
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України26 грудня 2019 р.за № 1288/34259

Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання

Відповідно допунктів 17,18,21Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106,підпункту 4пункту 4,пункту 9Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, пункту 14Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р,НАКАЗУЮ:

1. ЗатвердитиПорядок нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання, що додається.

2. Генеральному департаменту професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

ГоловаО. Стародубцев
ПОГОДЖЕНО:Міністр освіти і науки УкраїниГ. Новосад

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Національногоагентства України з питаньдержавної служби12 грудня 2019 року № 226-19
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України26 грудня 2019 р.за № 1288/34259

ПОРЯДОК
нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання

1. Цей Порядок визначає механізм нарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС) за результатами професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України"Про державну службу","Про службу в органах місцевого самоврядування","Про освіту","Про вищу освіту"таПоложенні про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 (далі - Положення про систему професійного навчання).

3. Нарахування та облік кредитів ЄКТС здійснює служба управління персоналом центральних, місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення органу місцевого самоврядування, у якому працює державний службовець, посадова особа місцевого самоврядування.

4. Кредити ЄКТС нараховуються згідно здодаткомдо цього Порядку за такими видами професійного навчання:

підготовка за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

підвищення кваліфікації;

стажування;

самоосвіта.

5. До підвищення кваліфікації належать внутрішні навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які проводяться відповідно до розробленої та затвердженої спеціальної короткострокової програми.

6. Самоосвіта здійснюється у формі участі у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками та в інших формах, наведених у додатку до цього Порядку.

7. Облік кредитів ЄКТС здійснюється за кожним видом професійного навчання шляхом внесення відомостей про нараховані (згідно з додатком до цього Порядку) кредити ЄКТС до особової картки державного службовця або посадової особи місцевого самоврядування.

8. Нарахування кредитів ЄКТС здійснюється на підставі оригіналів дипломів, свідоцтв, посвідчень, сертифікатів та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують проходження професійного навчання, а також результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації та участі у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном, визнаних (підтверджених) у встановленому НАДС порядку відповідно допункту 17Положення про систему професійного навчання.

9. Нарахування кредитів ЄКТС за результатами стажування здійснюється на підставі довідки за результатами стажування в Україні або звіту про стажування та інших документів про проходження стажування за кордоном (за потреби надається їх переклад українською мовою).

10. За результатами самоосвіти нарахування кредитів ЄКТС здійснюється на підставі оригіналів відповідних підтвердних документів/матеріалів (за потреби надається їх переклад українською мовою) або (якщо документи/матеріали відсутні) інформації (у довільній формі) про проходження професійного навчання шляхом самоосвіти державного службовця або посадової особи місцевого самоврядування.

Директор Генеральногодепартаменту професійногорозвитку державнихслужбовців та посадовихосіб місцевого самоврядуванняВ. Чмига

Додатокдо Порядку нарахування кредитівЄКТС за результатами професійногонавчання(пункт 4)

НАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ ЄКТС

№ з/пВиди професійного навчанняКількість кредитів ЄКТС
123
I. Підготовка за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"
1Підготовка за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"Визначається освітньо-професійною програмою, нараховується у рік присвоєння кваліфікації
II. Підвищення кваліфікації
1Підвищення кваліфікації за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмамиВизначається програмою підвищення кваліфікації/ у документі про підвищення кваліфікації, але не менше 2 кредитів ЄКТС
2Підвищення кваліфікації за загальними/спеціальними короткостроковими програмамиВизначається програмою підвищення кваліфікації/ у документі про підвищення кваліфікації, але не менше 0,2 та не більше 1 кредиту ЄКТС
3Підвищення кваліфікації за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у закладах освіти за кордоном, у тому числі за рахунок власних коштів учасників професійного навчанняВизначається програмою підвищення кваліфікації/ у документі про підвищення кваліфікації, а у разі відсутності відомостей про кількість кредитів - 2 кредити ЄКТС
III. Стажування
1Стажування в державних органах, органах місцевого самоврядування0,3 кредиту ЄКТС
2Стажування за кордоном0,6 кредиту ЄКТС
IV. Самоосвіта
1Участь у заходах з обміну досвідом, які проводяться за рахунок коштів асоціацій органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних та іноземних установ, організацій та коштів міжнародної технічної допомоги, органів державної влади та місцевого самоврядування тощо:
в Україні0,1 кредиту ЄКТС
за кордоном0,2 кредиту ЄКТС
2Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо)0,2 кредиту ЄКТС
3Участь у конференціях, науково-практичних конференціях, круглих столах, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез0,05 кредиту ЄКТС
4Участь у конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо із доповіддю або презентацією:
в Україні0,1 кредиту ЄКТС
за кордоном0,2 кредиту ЄКТС
5Публікація тез доповіді на конференції, фаховому семінарі, круглому столі тощо0,1 кредиту ЄКТС
6Підготовка монографій, навчальних підручників, навчальних посібників, словників, довідників0,2 кредиту ЄКТС
7Підготовка та публікація статей:
7.1у вітчизняних виданнях, у тому числі електронних, що не мають індексу цитування видання та не входять до міжнародних наукометричних баз0,05 кредиту ЄКТС
7.2у вітчизняних та іноземних виданнях, що мають індекс цитування видання та входять до міжнародних наукометричних баз (Index Copernicus International, Google Scholar тощо)0,1 кредиту ЄКТС
7.3у міжнародних наукових виданнях, що мають індекс цитування видання та входять до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science0,2 кредиту ЄКТС
8Створення та ведення особистого блогу професійного спрямування0,05 кредиту ЄКТС (за умови публікації не менше п'яти публікацій протягом одного календарного року)
9Навчання на робочому місці (заходи, які сприяють розвитку професійних компетентностей: самостійне вивчення нормативно-правових актів, наукової та фахової літератури, проведення та участь в майстер-класі, презентації, здійснення наставництва тощо)0,1 кредиту ЄКТС
10Внутрішні навчання, які не передбачають розроблення та затвердження спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації0,1 кредиту ЄКТС
11Інші види самоосвіти0,01 кредиту ЄКТС
Кiлькiсть переглядiв: 125

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.